Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BERTRAM & BROOD DOESBURG 2020/2021:

Toepasselijkheid 

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bertram & Brood Doesburg. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bertram & Brood Doesburg te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen 

Aanbiedingen door en prijzen van Bertram & Brood Doesburg zijn vrijblijvend. Bertram & Brood Doesburg accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bertram & Brood Doesburg behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg en administratie kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. (op 12-01-2019 Heeft Bertram & Brood Doesburg in de webshop een prijswijziging doorgevoerd)

Bestellingen 

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bertram & Brood Doesburg behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen 

Bertram & Brood Doesburg zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bertram & Brood Doesburg ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bertram & Brood Doesburg daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) dag na de aflevering, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling 

De klant voldoet bij Bertram & Brood Doesburg aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal betaling via de webshop als er sprake is van bezorging of als er sprake is van het via de webshop bestelde producten zelf op te halen in de winkel, tenzij anders besproken.

Reclames, garantie en retourgoederen 

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bertram & Brood Doesburg de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bertram & Brood Doesburg wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bertram & Brood Doesburg. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bertram & Brood Doesburg zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Overdracht van risico en eigendom 

Het risico van het geleverde gaat van Bertram & Brood Doesburg over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Hetzij aan de klant zelf hetzij aan de receptie van het opgegeven afleveradres.

Klantgegevens 

Indien de klant aan Bertram & Brood Doesburg opgave doet van een adres is Bertram & Brood Doesburg gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan: Bertram & Brood Doesburg Doesburg Meirpoortstraat 26-28, 6981 DK Doesburg

Aansprakelijkheid 

Bertram & Brood Doesburg is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bertram & Brood Doesburg is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bertram & Brood Doesburg komen. Bertram & Brood Doesburg draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bertram & Brood Doesburg eveneens geen verantwoordelijkheid. Bertram & Brood Doesburg is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bertram & Brood Doesburg, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bertram & Brood Doesburg. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bertram & Brood Doesburg uitgesloten.

Diversen 

Ingeval van overmacht heeft Bertram & Brood Doesburg het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bertram & Brood Doesburg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bertram & Brood Doesburg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bertram & Brood Doesburg geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bertram & Brood Doesburg. Niets uit uitgaven of publicaties van Bertram & Brood Doesburg mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bertram & Brood Doesburg.

Toepasselijk recht 

Op alle rechtsbetrekkingen Bertram & Brood Doesburg en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de producten direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van producten, telefonisch, schriftelijk – of per e-mail bij Bertram & Brood Doesburg te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten. Producten waarover een klacht is ingediend, dient in originele verpakking klaar gezet te worden voor ophaal door Bertram & Brood Doesburg. Bertram & Brood Doesburg heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product hiervoor wordt geen geld gerestitueerd. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bertram & Brood Doesburg te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Gegevens die wij van u hebben

(Update: 01-05-2020) We gebruiken uw gegevens alleen wanneer u ons akkoord of toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren, wanneer dit nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor normale zakelijke doeleinden van het soort zoals uiteengezet in dit beleid. Tijdens het bestellen op de website vinkt u aan dat u akkoord gaat met onze voorwaarden. U heeft ingelezen waar de gegevens van u veilig zijn. We delen uw gegevens alleen wanneer u ons daarom vraagt, wanneer dit nodig is om zaken met u te doen en u de diensten aan te bieden, of wanneer dit nodig is om juridische redenen. Andere bedrijven bijvoorbeeld Xel Media (onze hosting partner) hebben bepaalde gegevens ook. Zei hebben ook een privacy policy om te voldoen aan de privacy wet. Ten slotte zullen bedrijven die ons helpen onze diensten te leveren, ook uw gegevens namens ons verzamelen en gebruiken. U kunt deze informatie indien gewenst opvragen. Het veilig houden van uw persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. We beperken de toegang tot medewerkers Van Bertram & Brood Doesburg die uw gegevens moeten behandelen om hun werk te doen en onze diensten te leveren. Xel media zou via de server kunnen inloggen en de gegevens kunnen inzien, dit is noodzakelijk omdat zei de website beveiligen. Helaas kan geen enkele website of app volledige beveiliging garanderen, maar we hebben er alles aan gedaan om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te houden. We gebruiken TLS- en HTTPS-versleuteling om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we deze doorgeven via internet. Als u een Bertram & Brood Doesburg account hebt, kunt u op elk gewenst de belangrijkste persoonsgegevens die aan uw profiel zijn gekoppeld, inzien, bewerken, downloaden of verwijderen door naar uw Profiel te gaan. U hebt ook rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u hebben. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën. Verder verwijzen wij u door naar de Privacy Policy pagina.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.